ETIKA YAWARA KLUBU

            Pojem „etika juda“ zahrnuje historicky japonské zvyky, tradice a pravidla chování, které jsou v souladu s duchem a principy JUDA. Etika není tedy jen norma platná pro chování v Doju, ale platí v celém chování a jednání judisty. Etická pravidla byla v klasických školách bojového umění shromážděna v podobě přikázání, která byla závažná. Objevovala se v nich i nařízení týkající se stravy, pití, nápojů apod. Tato pravidla byla přesně formulována a přísně dodržována.

            Každý student  první školy juda „Kodokan“ provádí rituál a pronáší slavnostní přísahu následujícími pěti body :

- když jsem se rozhodl věnovat judu, nevzdám se toho bez vážného důvodu,

- slibuji, že budu mít své chování takové, aby nedošlo k pádu důstojnosti „Dojo“;

- nikdy neprozradím tajemství školy pro nezasvěcené. Pouze v krajním případě budu brát lekce kdekoliv jinde;

- slibuji, že nebudu dávat lekce bez svolení mého učitele;

- přísahám, že celý svůj život budu dodržovali pravidla „Kodokanu“. Nyní jako student a později jako učitel, když se takovým stanu.


Chování v doju

            Zásady správného chování jsou v Doju vyžadovány od prvního vstupu na tatami. Efektivita přípravy závisí na atmosféře, jaká v Doju panuje. Musí být přátelská, radostná a pracovní při naprostém soustředění všech přítomných. Je třeba, aby každý chápal, že i on je povinnen k této atmosféře přispět. Týká se to nejen  trenérů, ale i závodníků. Závodníci ukázněně plní pokyny trenéra, nerozptylují se ničím, co s tréninkem nesouvisí, nepřestávají cvičit bez pokynu trenéra, neopouštějí Dojo bez svolení trenéra apod. Neetické během tréninku je, když při vysvětlování trenérem úkolu závodníci mluví mezi sebou a mají nedbalé držení těla. Je třeba, aby závodníci plnili cíle při každém cvičení, bojovali v duchu pravidel, byli skromní a ochotní pomoci méně vyspělým závodníkům. Při zranění se závodník domluví s trenérem, zda zcela vynechá trénink, nebo pouze omezí některá cvičení. Do Doja je zakázáno vstupovat v obuvi, kterou používají judisté venku. Rovněž je zde zakázáno kouřit, jíst, pít a jiným způsobem narušovat platný řád.

           

Japonci věří, že sportovec zanedbávájící etiku juda nemůže pokračovat, protože i bílá barva oblečení judo symbolizuje čistotu myšlení a jednání. Špinavé oblečení, nedbale svázaný pás, neudržované vlasy, zápach z úst, atd. – to vše je hrubé porušování etiky judo. Musí být samozřejmostí, že na trénink přichází všichni závodnici včas, v čistém kimonu a tak, jak to předepisují pravidla juda. Samozřejmosti je přezouvání, sprchování a další základní hygienické požadavky. Závodník se musí omluvit za pozdní příchod na trénink nebo za nesplnění jiné povinnosti. Nutnou podmínkou pro každého judistu je respektování trenéra, vedoucích a zkušenějších kamarádů z jejich dobré vůle a ochoty pomoci.
 
 

                                                                                 Chování judisty

            Japonci říkají: „Judo začíná s pozdravem a končí s pozdravem.“ Vskutku, pozdravy v judu jsou  velmi důležité a zaujímají v etice juda velmi závažné místo. Pozdrav je v judu určitým symbolem vzdání úcty jeden druhému. Při vstupu do Doja pozdraví judista pozdravem malým. Stejně se zdraví závodníci při soutěži, při tréninku, při oslovení trenéra apod. Pravidlem je, že zdraví vždy nositel nižšího technického stupně. Nejedná se tím o vynucovanou kázeň, ale o projev úcty a vzdání díku trenérovi za jeho práci nebo partnerovi za pomoc k dosažení vlastní mistrovské cesty.

            Jak bylo řečeno, etika juda nekončí tím, že opustíme Dojo. Platné formy chování, a to trenéra musí zajímat, je nutné dodržovat i na veřejnosti. Hovoříme - li o tom, že sport pomáhá pozitivně formovat osobnost sportovce, je třeba aby toto judisté dokazovali i v praktickém životě. Jen tak mohou naplnit jednu z hlavních myšlenek zakladatele juda prof. Jigora Kana: „Vzájemné blaho, všeobecná prospěšnost“.

            Zájem trenéra o sportovce ovšem také nekončí odchodem z Doja. Je nutné, aby trenér věděl, jak se jeho svěřenci chovají na veřejnosti, ve škole nebo v zaměstnaní a nebyl k tomu lhostejný. Sportovci, rodiče a trenéři by si měli uvědomit, že kvalita výchovy závisí na dodržování drobných - někdy podceňovaných pokynů a zásad, jako je přezouvání, zdravení, vlastní skromnost, apod.
 

 

                                              ETICKÝ KODEX JUDO KLUBU YAWARA PRAGUE

 

 

Účelem etického kodexu klubu judo YAWARA PRAGUE (dále jen jako „Klub“) je vymezit zásady profesní etiky a normy chování členů klubu, rodičů, trenérů a managementu klubu (dále jen - „Členy klubu“).

Zásady a pravidla tohoto kodexu chování jsou závazné pro všechny Členy klubu v záležitostech týkajících se jejich vztahu k práci v klubu, tréninkového procesu, vztahu mezi sebou a s veřejností.

Úkolem etického kodexu je vymezit rozsah individuální odpovědnosti a integrity Členů klubu, a přispívat tak k úspěšnému splnění úkolu trenéra, dodržování zásad sportu, důvěru veřejnosti a zlepšit pracovní kulturu.

Cílem Klubu je rozvíjet judo v Česku, integraci společnosti, vzdělávání a odborné přípravy nejzranitelnější částí společnosti a budoucnosti Česka - děti, jakož i tvorbu postojů k judu v zemi jako olympijský sport.

Hlavními prioritami Klubu je zodpovědnost, profesionalita, objektivita, věrnost, tvořivost, vývoj, připravenost ke spolupráci, usilovaní o dosažení nejvyšší sportovní výsledky.

1. Základní principy

1.1. Odpovědnost

1.1.1. Členové klubu pochopí význam jejich práce pro činnost Klubu a snaží se dosáhnout dobrých výsledků. Takže se každý cítí osobně odpovědný za kvalitu práce klubu a celkový výsledek.

1.1.2. Členové klubu ocení profesionalitu, přesnost, tvůrčí práci trénera a snaží se dělat to nejlepší, jak je to možné a včas, aby  dosáhli sportovních výkonů. Zvýšení účinnosti a kvality tréninku se vytvoří důvěryhodnost klubu.

1.1.3. Členové klubu pochopí, že chování a jednání každého člena klubu tvoří úplný obraz klubu ve společnosti, a proto jejich chování a postoje mají tendenci ke zvýšení respektu lidí a společnosti ke klubu.

1.1.4.  Členové klubu nechtějí zapříčinit morálně nebo materiální škody klubu prostřednictvím činů nebo nečinnosti.

1.2. Profesionalismus

1.2.1. Realizace cílů klubu závisí na spolupráci se svými partnery, důvěryhodnost členů klubu, dětí, rodičů a společnosti jako celek, proto členové klubu musí mít nediskriminační přístup a rovné zacházení ke každému jednotlivci .

1.2.2.   Členové klubu jsou upřímní ke svým povinnostem, v podstatě probírají každý případ nepoctivého chování.

1.2.3.   Kluboví trenéři nezávisle a neustále zlepšují své vzdělání a znalosti, cení si svou pověst v souladu se základními principy juda deklarovanými Jigoro Kano.

1.3. Objektivnost

1.3.1. Členové klubu objektivně a čestně vykonávají své povinnosti, respektují rovnost všech před zákonem a nedávají nikomu zvlášť příznivé, nebo preferenční zacházení.

1.3.2.  Členové klubu nepoužívají neověřené nebo neobjektivní informace a dodržují zásady otevřenosti při přípravě informací.

1.3.3.  V rámci plnění svých povinností a rozhodovací členy klubu nejsou vedeny osobními zájmy a neberou v úvahu vnější faktory, jako jsou zájmy jiných osob, jakož i různých sociálních, politických, náboženských a skupinových zájmů.

1.3.4.  Členové klubu nepoužívají osobní, politické, náboženské či jiné přesvědčení k ovlivňovaní ostatních členů klubu, stejně jako i v průběhu plnění svých povinností.

1.3.5.   Členové klubu se řídí základními hodnotami deklarovanými Jigoro Kano, jakož i základními principy judo.

 

1.3.6.  V naší každodenní práci a komunikaci členové Klubu respektují českou kulturu a češtinu, stejně také respektují i jiné kultury a jazyky s cílem podporovaní tolerance a vytvoření Mulltikulturního prostředí. Členové klubu sledují všechny sportovní procesy v Česku a na celém světě.

1.4. Věrnost

1.4.1.   Členové klubu slibují věrnost k cíli a zásadam klubu a realizovaní jejich společné práce k rozvoji juda v Česku a na celém světě.

1.4.2.   Jak v rámci závazků vůči klubu, tak i mimo něj, členové klubu nedělají nic škodícího zájmům a cti klubu, a to tak, aby bylo zachována a zvýšena důvěryhodnost Klubu ze strany společnosti. Věrnost znamená nejen pro výkon funkce a pokyny, ale také tvůrčí spolupráce a vztahy se členové klubu, rodiče, vedení a kolegy.

1.4.3.   Členové klubu slibují mlčenlivost.

2. Etika komunikace

2.1. Oficiální pohled na domácí záležitosti klubu s cílem informovat společnost vyjádřují vedení klubu nebo jeho speciálně oprávněné osoby.

2.2. Členové klubu se vyhýbají veřejně vyjádřit takový pohled, který by byl škodlivý nebo v rozporu s cíli Klubu. Při veřejném vyjadřování názorů odlišného od názoru vedení klubu, musí být jasně a jednoznačně oddělen osobní názor od oficiálního postoje klubu.

3. Eliminace střetu zájmů

3.1. Při plnění svých povinností Členy klubu vždy respektovují zájmy klubu, nepoužívají  situace k osobnímu prospěchu pro sebe i pro ostatní.

3.2. Členové klubu se  snaží předejít situacím, které mohou způsobit skutečný, potenciální či zdánlivý střet zájmů nebo může vést ke vzniku podmínek, které jsou příznivé pro korupci.

3.3.  V případě střetu zájmů Členové klubu oznámí vedení klubu.

3.4.   Členové klubu se neúčastní akcí  jiných klubů juda bez souhlasu vedení klubu.

4.vzájemné vztahy

4.1. Základem vztahů s kolegy, dětmi a jejich rodiči, stejně jako s ostatními je úcta, zdvořilost, přátelství, vzájemná pomoc, spolupráce, vzájemné důvěra a schopnost reagovat.

4.2. Členové klubu spolupracují s kolegy poskytnutím a přijímáním pomoci nezbytnou k plnění svých pracovních povinností; vylučuje zneužití důvěry kolegů, dětí a jejich rodičů.

4.3.  Členové klubu neumožňují aroganci a respektují pravidla demokracie a kolegiality.

4.4.   Není přípustné ponížení  Člena klubu, veřejná kritika, cynismus.

4.5.Členové klubu se snaží předejít konfliktům v klubu i mimo něj, a pokud k nim dojde, že se snaží řešit prostřednictvím konstruktivní spolupráce.

4.6.  Členové klubu čestně uznají jejich neetické chování a chyby, omluvají a napravují je.

4.7. Členům klubu nejsou povoleny porušení cti a důstojnosti kolegy, dětí a jejich rodičů nebo jiných osob, stejně jako diskriminační chování.

4.8. Členové klubu tvoří důvěru veřejnosti ke Klubu prostřednictvím správního odpovídajícího  chování a jejich vzhledem.Mimo klub se členové snaží zabránit situacím, které nesplňují obecně uznávané normy chování a základních hodnoty Jigoro Kano a základních principů juda.

5.Dodržování Kodexu

5.1.  Každodenní dodržování Etického Kodexu je povinnost Člena klubu.

5.2.   Členové klubu se snaží vyhnout krokům, které jsou nezákonné a v rozporu s normami chování.

5.3. Dodržování Etického Kodexu a údajné porušení zásad a pravidel vyplývajících z Kodexu se probírají vedením klubu a etické komise. Rozhodnutí etické komise má poradní charakter.

5.4.  Kodex je nedílnou součástí klubu a vztahy svých členů. V případě porušení Členem klubu může být vyloučen z Klubu.

© 2023 Marketing materiály KH&M Consulting  s.r.o.